دست نوشته ها

0 109

بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر ارزش مشتری: مطالعه موردی؛ مجتمع تفریحی توریستی میزبان بابلسر