دست نوشته ها

0 135

مدل ساختاري -تفسیري سطح بندي عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي در ایران


چکیده: 

براي رسیدن به رشد اقتصادي، ایجاد و نشر علم و فناوري در درون مرزهاي یک کشور اهمیت بسیاري دارد. در ایران نیز طی سالیان اخیر نهادهاي سیاست گذار تلاش نموده اند زمینه توسعه علم و فناوري در ابعاد مختلف را در راستاي رشد اقتصادي فراهم آورند. مسئله اي که وجود دارد این است که این نهادها، هماهنگی هاي لازم را با یکدیگر نداشته و همچنین با وجود تصریح سند چشم انداز 1404 به برخی عوامل اثرگذار بر توسعه علم و فناوري که بتوانند رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشند باز اتفاق نظري بر روي این عوامل وجود ندارد. در این پژوهش، ابتدا طیف وسیعی از عوامل اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي، به صورت کیفی و از طریق بررسی عمیق پیشینه موضوع مشخص شدند. سپس با نظرسنجی از چهارده خبره از طریق روش مدل سازي مشخص MATLAB ساختاري- تفسیري، عوامل مربوط به سه حوزه مورد مطالعه براي ایران سطح بندي و مدل ساختاري-تفسیري مربوطه با استفاده از نرم افزار شد. نتایج، مؤید نقش کلیدي همگرایی سیاسی-اقتصادي در ارتباط میان سه حوزه فوق است و همچنین اینکه کلید توسعه در ابعاد مختلف علمی، فناورانه و اقتصادي، اتحاد و یکپارچگی نهادهاي سیاست گذار کشور است که اگر این مهم مورد توجه قرار گیرد می تواند سایر عوامل را در سیستمی از بازیگران منسجم و در ارتباط سالم با یکدیگر به سمت جلو هدایت نماید.

 

دانلود فایل مقاله