دست نوشته ها

0 106

بررسی تأثیر قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند بر روی پردازش اطلاعات قیمتی


چکیده: 
محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که قیمت گذاری محصولات، یک سنت پایین تر از قیمت روند (مثلاً 4.95 دلار بجای 5.00 دلار)، می تواند روشی مؤثر برای افزایش خرید مردم باشد. اگرچه دلایل زیادی برای این امر برشمرده شده، ولی یک علت عامیانه و عمومی این می باشد که مصرف کنندگان تمایل دارند که اعداد سمت راست قیمت ها را در ذهن خود حذف کرده و یا توجه بسیار کمی به آن داشته باشند. با این که این سازوکار –یعنی حذف اعداد سمت راست قیمت ها- حمایت و پشتیبانی افراد زیادی را به خود جلب کرده است، با این حال تنها تحقیقات معدودی به طور مستقیم درستی آن را آزمایش و اثبات کرده اند. مقاله حاضر به مرور ادبیات موضوعی مربوط به نقش قیمت گذاری غیر روند بر پردازش اطلاعات قیمتی مصرف کنندگان پرداخته و در پایان نتیجه گیری شده است که چگونه قیمت های غیر روند بر ادراک مصرف کننده و در نتیجه رفتار خرید وی تأثیر می گذارند.

 

دانلود فایل مقاله