دست نوشته ها

0 109

بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی: تبیین نقش انتقام ارباب رجوع در تمایل به فرار مالیاتی


چکیده

انتقام از جمله رفتارهای ضدّ اجتماعی و منفی است که باعث بروز رفتار و تبعات مختلف  می­گردد. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بیان عوامل تاثیرگذار در بروز رفتارهای انتقام جویانه، پیامدهای این رفتار منفی در سازمان مالیاتی را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی و کمّی است. جامعه آماری پژوهش، مودیان مالیاتی است که در تابستان سال 1394 به ساختمان مرکزی اداره کل امور مالیاتی تهران مرکز مراجعه کردند. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 430 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از نرمافزارهایWarp PLS5 و SPSS 18 استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر یک از متغیرهای تصویر سازمان، اعتماد، فقدان پذیرش اشکالات، عدم شفافیت قوانین، احساس بی عدالتی و شکست خدمات در انتقام­جویی مودیان نسبت به سازمان مالیاتی تاثیرگذار بوده و رفتارهای       انتقام­جویانه مودیان مالیاتی بر گفته­های شفاهی منفی و تمایل به فرار مالیاتی تاثیر گذاشته است. 

دانلود فایل مقاله