دست نوشته ها

0 571

عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک (مدل C2B)


چکیده 

در مدل هاي C2B از تجارت الکترونيکي، اعتماد مشتريان يکي از فاکتور هاي کليدي و از عناصر اصلي موفقيت در تجارت الکترونيکي است تا آنجا که بسياري از صاحب نظران کليد موفقيت در تجارت الکترونيک را ايجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد براي خريدار مي دانند. با وجود اين معنا و مفهوم اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک و ابعاد و عوامل موثر بر آن در هاله اي از ابهام قرار دارد.
موضوع اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک است. در اين راستا فرضيه هاي تحقيق در چارچوب عوامل فردي، شرکتي و زيرساختي مطرح و بررسي شدند
.
جامعه آماري تحقيق، مشترياني هستند که از فروشگاه هاي الکترونيکي موجود در جامعه مجازي ايرانيان به صورت الکترونيکي خريد کرده، از ميان آنان نمونه گيري تصادفي صورت گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که به جز فرضيه مربوط به عوامل فردي ،ساير فرضيه هاي تحقيق تاييد مي شوند
.

 

 

دانلود فایل مقاله