مقالات

223

بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان (شركت بيمه ايران)

امروزه بيشتر شركت هاي بيمه با توجه به تغييرات سريع در موقعيت هاي رقابتي و شرايط حاكم بر بازار، جذب و حفظ مشتريان تجاري را در راس برنامه هاي خويش قرار
206

الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP

آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی است. یکی از مهمترین راه ها برای ورود به با
208

تحلیل رفتار شکایتی مشتریان هتل‌ها و تاثیر ویژگی‌های شخصیتی (مطالعه موردی: هتل‌های شهرستان ساری)

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رفتار شکایتی مشتریان در هتل‌ها است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان هتل‌های سه ستاره و بالاتر در شهرستان ساری است
211

بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان

پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه، تبیین نقش جنسیّت در جوانان انجام شد. طرح نیمه تجربی پژوهش، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گر
212

تاثیر آگهی های خدمات عمومی برقصد کمک مالی: تبیین نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین

آگهی های خدمات عمومی که یک مقوله مهم در بازاریابی اجتماعی است، افزایش هوشیاری عمومی و توسعه راه حل های ممکن برای مسائلی است که مربوط به عموم مردم بوده