مقالات

570

عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الکترونيک (مدل C2B)

در مدل هاي C2B از تجارت الکترونيکي، اعتماد مشتريان يکي از فاکتور هاي کليدي و از عناصر اصلي موفقيت در تجارت الکترونيکي است تا آنجا که بسياري از صاحب نظ
504

مفهوم پردازي "سرآمدي بازاريابي" در شرکت هاي توليدي با رويکرد کيفي

سرآمدي بازاريابي، چارچوب جامعي از ارزش هاي محوري، معيارها و شاخص ها در تمامي ابعاد بازاريابي است، که به مديران بازاريابي سازمان هاي فعال در صنايع گونا
583

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه مازندران

تحقیق حاضر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق یازده دانشکده فعال دانشگاه مازندران
499

بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران

تحقیق حاضر به بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق یاز
510

بررسی رابطه بین مهارت های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مهارت های فروش و عملکرد کارکنان فروش با در نظر گرفتن متغیر میانجی رضایت شغلی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از