مقالات

109

بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر ارزش مشتری: مطالعه موردی؛ مجتمع تفریحی توریستی میزبان بابلسر

بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر ارزش مشتری: مطالعه موردی؛ مجتمع تفریحی توریستی میزبان بابلسر
135

مدل ساختاري -تفسیري سطح بندي عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي در ایران

براي رسیدن به رشد اقتصادي، ایجاد و نشر علم و فناوري در درون مرزهاي یک کشور اهمیت بسیاري دارد. در ایران نیز طی سالیان اخیر نهادهاي سیاست گذار تلاش نمود
106

بررسی تأثیر قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند بر روی پردازش اطلاعات قیمتی

محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که قیمت گذاری محصولات، یک سنت پایین تر از قیمت روند (مثلاً 4.95 دلار بجای 5.00 دلار)، می تواند روشی مؤثر
109

بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی: تبیین نقش انتقام ارباب رجوع در تمایل به فرار مالیاتی

انتقام از جمله رفتارهای ضدّ اجتماعی و منفی است که باعث بروز رفتار و تبعات مختلف می­گردد. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بیان عوامل تاثیرگذار در بروز رفتا